กรม สบส.หนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ สร้างการมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพประชาชนและชุมชน ให้มีสุขภาพดีปลอดโรค Fjk